Privacy

Privacyverklaring deRVV

De RVV verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens ook zelf aan de RVV hebt verstrekt. In deze privacyverklaring lees je hoe de RVV de privacy in acht neemt.

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar zijn naar een persoon. Die gegevens worden verwerkt wanneer ze bijvoorbeeld verzameld, geordend, opgeslagen of geraadpleegd worden. De RVV bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De RVV verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

De RVV gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. De toegang tot persoonsgegevens wordt alleen verstrekt aan personen die daar toe bevoegd zijn om hun taak te kunnen uitvoeren. Ook verwerkt de RVV niet meer gegevens dan noodzakelijk. De RVV neemt passende beveiligingsmaatregelen om deze persoonsgegevens te beschermen.

Toestemming

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van jouw lidmaatschap. In sommige gevallen is jouw toestemming nodig voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als dat nodig is, wordt je in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek om gaat. Jouw gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor dat oorspronkelijk bedoeld was. Indien het toch nodig blijkt dat jouw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden gebruikt moeten worden, dan word je daarover geïnformeerd. In dit geval mag je weigeren. Als je wel toestemming geeft, mag je deze weer intrekken wanneer je wilt. Persoonsgegevens van leden jonger dan 18 jaar worden door ons alleen verzameld met ouderlijke toestemming.

Rechten en plichten

Volgens de regels van de RVV heb je als betrokkene een aantal rechten en plichten ten opzichte van de RVV.

  • Je hebt recht op inzage van je persoonsgegevens die bij ons bekend zijn. Je kunt een verzoek tot inzage indienen. De RVV behandelt jouw verzoek binnen 4 weken.
  • Je hebt recht op informatie over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt.
  • Je hebt recht op correctie, aanvulling of afscherming van jouw persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht om de RVV te verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen indien de RVV geen legitieme reden meer heeft om jouw persoonsgegevens nog langer te verwerken.
  • Je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht om een klacht in te dienen indien je ontevreden bent over de manier waarop de RVV jouw persoonsgegevens heeft verwerkt. Je kunt je hiervoor wenden tot de RVV via onderstaand contactadres, tevens Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Kennisgevingsplicht. Mochten jouw persoonsgegevens verbeterd, verwijderd of beperkt worden, dan moet dit bij de ontvanger aan wie deze gegevens zijn verstrekt, kenbaar gemaakt worden. Wanneer dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning kost, dan is dit niet nodig ( artikel 19 AVG ).

Vragen of opmerkingen

Als je vragen of opmerkingen hebt over hoe de RVV met jouw privacy en het verwerken van jouw persoonsgegevens omgaat, neem dan contact op met onze ledenadministrateur, penningmeester. Hij is bij de RVV de Autoriteit Persoonsgegevens:   penningmeester1@dervv.nl

deRVV:juli 2018